Chủ Đề: »gaxjtjn_9x
-------------------------------------------------------------------------

t không biết là bài viết của c bị mất hay do c tự xóa .... ?