Chủ Đề: [code] Chọn nội dung code
-------------------------------------------------------------------------

Demo:

Chức năng:

Khung code cố định giữa bài viết, rộng 500px.
Click chọn toàn bộ code.
Ẩn/hiện khung code (mặc định là ẩn).
Style chuyên nghiệp.

Hướng dẫn: Display - Templates - General - Overall_header
Tìm đoạn này:
Code:
<script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

... và chèn vào bên dưới bằng code sau:
Code:
<script src="http://fmvi-group.googlecode.com/files/Fmvi-Group-select-code-phpBB2.js" type="text/javascript"></script>

nguồn 4allvn