Chủ Đề: sơ đồ tình yêu :)
-------------------------------------------------------------------------

™§ốñ§...¯¶¯rêñ...Dờï...Çhẳñ§...Çàñ...Ai...¯¶¯hươñ§...
Ñhớ...
§µố†...Đòi...Ñàÿ...¯¶¯ä...Çhẳng...Ñhớ...¯¶¯hươñ§...Ai™